satveeracademy

Advertisements

e content Video links

1వాస్తవ సంఖ్యలు  https://youtu.be/vUFr5OA4qH8
2సమితులుhttps://youtu.be/Zll4qYAJ_8k
3బహుపదులుhttps://youtu.be/jyhI__ppCYw
4రెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జతhttps://youtu.be/cgiQXFdn974
5వర్గ సమీకరణాలుhttps://youtu.be/2Z2UDHfnfaw
6శ్రేఢులుhttps://youtu.be/oqaGOcjHTks
7నిరూపక జ్యామితిhttps://youtu.be/rSNyrV6YhdY
8సరూప త్రిభుజాలుhttps://youtu.be/L3EJ5K-fJZc
9వృత్తానికి స్పర్శ రేఖలు మరియు ఛేధన రేఖలుhttps://youtu.be/-8Ks8uG2fKc
   
10పార్ట్ -2https://youtu.be/Yspj74cjUGw
11త్రికోణమితిhttps://youtu.be/FMGATPjo1KM    
 త్రికోణమితి   part- 2 ( 4 marks)https://youtu.be/VLXX1cGLebE
12త్రికోణమితి అనువర్తనాలుhttps://youtu.be/xYnjyJ0Ihoo
 త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 
13సంభావ్యతhttps://youtu.be/KNlbyx-xBp0          https://youtu.be/3oc1gDUKyB0       
14సంఖ్యాక శాస్రంhttps://youtu.be/WoZJ4cDEl2A
 విచాలన పద్దతిన సగటు కనుకోవడంhttps://youtu.be/iln4hNIVrHQ
 బాహులకముhttps://youtu.be/RNdJ0GNFH2g  ,       https://youtu.be/peYGQs7qxJ4
 మధ్యగతముhttps://youtu.be/sEiM1_tMRas   https://youtu.be/O74Q7GfGM7I
  https://youtu.be/Z0MeBipNu8k
error: Content is protected !!
Scroll to Top