satveeracademy

Advertisements

2. సమితులు (Video Links )

Home page

1 సమితుల పరిచయం https://youtu.be/0e0rHSxFW04
https://youtu.be/HBeYw_L9TGo
https://youtu.be/ztx-zrcJ63I
2 సమితుల రోస్టర్ రూపం   ;     
      సమితుల లాక్షణిక రూపం  
https://youtu.be/NMGc1gFi1LU
https://youtu.be/2D1OWh3puJo
https://youtu.be/vt2PEYW3qqo
3 శూన్య సమితి,   
   ఏక మూలక సమితి  
https://youtu.be/K_7awwbSPBI
https://youtu.be/ss3aT3XlmLo
4
ఉప సమితులు
https://youtu.be/aOfOeFiRU3I
 
https://youtu.be/6KVj96xpayw
5 సమితుల సమ్మేళనం https://youtu.be/o7l245AUT5E
 
https://youtu.be/JlUoRdJGayw
 
https://youtu.be/Y6PJpRYCXr8
6 సమితుల చేధనం https://youtu.be/XsU0cknryug
7 సమితుల భేదం https://youtu.be/SgxXpM18JEQ
8 సమ సమితులు , తుల్య సమితులు
https://youtu.be/fu1FkQXns08
 
https://youtu.be/r6__8g9G3SI
9 పరిమిత  సమితులు , అపరిమిత  సమితులు https://youtu.be/fu1FkQXns08
 
https://youtu.be/hgUGktkt0oA
10    
error: Content is protected !!
Scroll to Top