satveeracademy

Advertisements

Quadratic Equations Class 10 | MCQ’s | NTSE |

1 ) The squares of two consecutive integers differ by 13, then the largest integers.

రెండు వరుస పూర్ణ సంఖ్యల భేదము 13  అయిన ఆ సంఖ్యలలోని పెద్ద సంఖ్య _____

A)  12              B)   6

C)    7                 D)  13

2.    If  2x-3/x=5,then x= ____

 2x-3/x=5   అయిన x=____

A)1/2,3              B)-1/2,-3

C) -1/2,3          D) 1/2,-3

3 If ax^2+bx+c is a perfect square the b^2=______

ax^2+bx+c అనునది ఒక ఖచ్చితవర్గమైన b^2=______

A)  4ac     B)   ac

C)  2ac     D)  √2ac

4 √(a/b+2+b/a)=_______

A)√(a/b)+√(b/a)B)a/√b+√b/aC)a/b+b/aD)none

5 The product of the roots of √3 x^2-6x+9√3=0

√3 x^2-6x+9√3=0   అను సమీకరణం యొక్క మూలాల లబ్దము ____

A)√3B)9C)-3D)none

6 If the roots of a quadratic equation are  p/q  and  q/p   then the equation is 

p/q  మరియు   q/p లు అనునవి మూలాలు గల వర్గ సమీకరణం క్రింది వాటిలో ఏది ?

A)qx^2-(q^2+p^2 )x-pq=0B)pqx^2-(p^2+q^2 )x+pq=0

C)p^2 x^2-(p^2-q^2 )x-pq=0D)pqx^2-(p^2+q^2 )x+pq=0

6 The discriminant of √(x^2+x+1)=2 is 

√(x^2+x+1)=2 అను వర్గ సమీకరణం యొక్క విచక్షణి 

A)13B)-13C)11D)none

7 The roots of  1/(x+4)-1/(x-7)=11/30 are 

1/(x+4)-1/(x-7)=11/30 యొక్క మూలాలు 

A)-1, 2B)1,  2C)1,  -2D)-1,  -2

8 If A is the solution set of  x^2-5x+6=0 and B is the solution of  x-√(3x-6)=2 then A∩B is 

x^2-5x+6=0 యొక్క సాధన సమితి A మరియు  x-√(3x-6)=2  యొక్క సాధన సమితి B అయిన  A∩B  

A)∅            B)A           C)B             D){2}

9 If  α,β are the roots of ax^2+bx+c=0   then α^3 +  b^3

ax^2+bx+c= 0 యొక్క మూలాలు α,β లు అయిన  α^3+b^3  

A)(3abc-b^3)/a^3 B)(3abc-b^3)/c^3 C)(b^2-3abc)/a^3 D)(b^2-3abc)/c^3 

10 The equation whose roots are obtained by adding 1 to those of 2x^2+3x+5=0 is   

2x^2+3x+5=0   సమీకరణం మూలాలకు ఒకటి కూడితే వచ్చు సంఖ్యలు  మూలాలుగా గల వర్గ సమీకరణం ___

A)2x^2-x-4=0     B)   2x^2+x-4=0     C) 2x^2-x+4=0    D)   None

11 The length of rectangular dining hall is twice of its breadth. If x represents the breadth of the hall and its area is 5 sq. units, then the polynomial equation which represents the situation is 

A)5x^2-2=0B)2x^2-5=0C)x^2-25=0D) None

12 if α and β are the roots  of 5x^2+5x+6=0  then(1+α)(1+β) 

5x^2+5x+6=0 యొక్క మూలాలు α మరియు  β లు అయిన (1+α)(1+β)

A)4/5B)3/5C)6/5D)-6/5

13 if the diffeence of two numbers is 5 and their product is 84,then the numbers are 

రెండు సంఖ్యల భేదం 5 మరియు లబ్దం ౮౪ అయిన ఆ సంఖ్యలు 

A)14, 6B)12,  7C)21,   4D)14,   9

14 the discriminate of the quadratic equation ax^2+bx+c=0 is 

వర్గ సమీకరణం  ax^2+bx+c=0    విచక్షణి  

A)b^2-4acB)a^2-4bcC)c^2-4abD)none 

15 √(6+√(6+√(6+⋯))  ∞)= 

A)1B)2C)3D)4

16 If α and β are the roots of x^2+2x+5=0  then  α/β+β/α  

x^2+2x+5=0 యొక్క మూలాలు α మరియు  β లు అయిన α/β+β/α

A)6/5B)4/5C)-6/5D)-4/5

17 the condition for ax^2+bx+c=0  to be a quadratic equation is

ax^2+bx+c=0  ఒక  వర్గ సమీకరణం ను సూచించుటకు గల నియమము   

A)a,b,c ∈RB)a=0,c≠0

C) a≠0 D) a=0,

 b≠0

18 If α and β are the roots of ax^2+bx+c=0   then  1/α+1/β

 α,β లు  ax^2+bx+c=0  యొక్క మూలాలైన   1/α+1/β

 

A)-b/cB)b/cC)c/bD)-c/b

 

A)B)C)D)

19 If x^2-4/(x^2  )=3 then x=⋯..

A)±1B)±3C)±2D)±√5

20 if one root of the equation x^2-px+8=0 is twice the other ,then p= 

x^2-px+8=0 యొక్క ఒక మూలము రెండవ దానికి రెట్టింపు అయితే p=⋯. 

A)2B)4C)8D)6

21 if x=2 is one solution  kx^2+2x-3=0 then the value of k=…..

x=2  అనేది  kx^2+2x-3=0  కు  ఒక సాధన అయిత k విలువ  

A)-1/4B)1/4C)1/2D)-1/2

22 if y=1 is a common root of the equation ay^2+ay+3=0 and y^2+y+b=0

 then ab=..

 y^2+ay+3=0 మరియు  y^2+y+b=0 ల యందు y=1 అనునది 

ఒక ఉమ్మడి మూలము అయిన  ab=..

A)-7/2B)6C)3D)-3

23 if two roots of x^3-3x-2 are equal,the third root is 

 x^3-3x-2 యొక్క రెండు మూలాలు సమానం అయిన మూడవ మూలము 

A)2B)1C)1/2D)-2

24 roots of x^2+6x+5=0 are 

x^2+6x+5=0 యొక్క మూలాలు 

A)1,5B)-1,  5C)-1,  -5D)1,  -5

25 if roots   x^2+kx+3=0 are  equal 

x^2+kx+3=0 యొక్క మూలాలు సమానం అయిన k యొక్క విలువ 

A)2√3B)-2√3C)± 2√3D)±3√2

26 Discriminant of 2x^2-6x+3=0 is 

2x^2-6x+3=0 యొక్క విచక్షణి  

A)60B)12C)36D)24

27 x^2+7x+12=________

A)(x+3)(x-4)B)(x+3)(x+4)C)(x-3)(x-1)D)none

28 the roots of 2x-2/x=3 are  

2x-2/x=3  యొక్క మూలాలు 

A)1,-1/2                B)   2,1

C) 2,-1/2               D) none

29) How many sides will be there in a Polygon Having 54 Diagonals 

54  కర్ణములు గల ఒక బహుభుజిలోని భుజముల సంఖ్య

A)27B)108C)54D)12

30)  Sum of the Squares of two consecutive even positive integers is 340.  the numbers are

రెండు వరుస సరి ధన సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము 340 అయిన ఆ సంఖ్యలు 

A)10,12

B) 12,16

C) 14,16

D) 12,14

31)  The roots of a quadratic equation are irrational. then 

ఒక వర్గ సమీకరణం మూలాలు కరణీయ సంఖ్యలు అయితే 

A)discriminant >0  విచక్షణి >0

B) discriminant<0  విచక్షణి<0

C) Discriminant is a perfect square 

          విచక్షణి శుద్ధ వర్గం

D) discriminant is not  a perfect square 

       విచక్షణి శుద్ధ వర్గం కాదు .

how many sides will be there in a polygon having 65 diagonals 

65  కర్ణములు గల ఒక బహుభుజిలోని భుజముల సంఖ్య

A)10    B)20    C)13      D)  None 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top